Blahoželáme Ing. Júliusovi S e l č a n o v i k životnému jubileu

N á š    j u b i l a n t,  Ing. Július S e l č a n, 70 ročný


    


     Na konajúcich sa výročných členských schôdzach v roku 2012 sa okrem bilancovania, vytyčovania budúcich úloh a predsavzatí venovala pozornosť aj dlhoročným a zaslúžilým včelárom a funkcionárom, medzi ktorých patrí aj predseda ZO SZV vo Zvolene,


Ing. Július Selčan


      Ing. Július Selčan sa narodil 21.4. 1942 v Polomke , okres Rimavská Sobota. Do základnej školy chodil v rodnej obci, v roku 1959 maturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Hnúšti. Štúdium na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene úspešne ukončil v roku 1964. Prostredníctvom predmetu Pridružená výroba v lesníctve absolvoval aj vysokoškolskú skúšku v odbore včelárstvo. Až do odchodu do zaslúženého dôchodku, do 31.8. 2003 pracoval v lesníctve, naposledy ako vedúci odboru správy majetku a reprivatizácie na Generálnom riaditeľstve Lesov SR v banskej Bystrici.


     Včeláriť začal v roku 1968. Od roku 1999 doteraz vykonáva funkciu predsedu ZO SZV vo Zvolene. Od 28.4. 2002, do 3.4. 2005 zastával funkciu predsedu SZV v Bratislave. Svojou aktivitou a skúsenosťami v riadiacej práci sa mu podarilo zastaviť proces likvidácie zväzového majetku a aj samotného SZV. Má zásluhy aj na tom, že Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci, Chovateľská stanica SZV v Slatine, budova sekretariátu SZV v Bratislave a ďalšie zariadenia zväzu sa nedostali do súkromných rúk a tzv. sa nesprivatizovali.


     V auguste 1970 pracoval v prípravnom a organizačnom tíme na prípravu a realizáciu osláv 70. výročia založenia Včelárskej paseky v Káľovej pri Senci. V roli predsedu a za účasti zástupcov štátnych inštitúcií, predniesol slávnostný príhovor, v ktorom oboznámil prítomných s činnosťou aosudmi Paseky70 rokov jej činnosti. Aj jeho zásluhou bola počas slávnosti pri vchode hlavnej budovy odhalená mramorová pamätná tabuľa  s textom „70. výročie otvorenia Včelárskej paseky 15. 8. 1932 – 15.8. 2002“.


      Za predsedu SZV bol Ing. Selčan zvolený na 7. valnom zhromaždení  SZV, ktoré sa konalo v dňoch 27.-28.4. 2002 v Košiciach. Už ako predseda, na základe vecnej kritiky z radov členskej základne SR tak voči sekretariátu, ako aj vedeniu SZV a na základe prijatého uznesenia, zlej ekonomickej situácie zväzu ( mnohé ZO SZV na protest neodviedli členské príspevky), začal realizovať nekompromisný postup voči benevolentnosti a neplneniu úloh niektorých pracovníkov sekretariátu a funkcionárov VV SZV. Na jeho návrh, po schválení vo VV SZV, bola uskutočnená rekonštrukcia sekretariátu SZV a zníženie počtu jeho pracovníkov na dvoch.


     Už na 1. zasadnutí VV SZV, 11.5. 2002 v Bratislave Ing. Selčan presadil do uznesenia zabezpečiť výpisy z evidencie nehnuteľností k všetkému majetku, vo všetkých katastrálnych územiach,  ktorý  užíva SZV, preveriť všetky zmluvné vzťahy s nájomcami zväzového majetku a navrhnúť účinné opatrenia, urýchlene obnoviť konanie vo veci kolaudačného rozhodnutia a následne užívacieho povolenia na hlavnú budovu Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci, vypracovať podklady na prenájom sadu a poľnohospodárskej pôdy paseky, na základe výberového konania. Účinne pozastavil výkon práv likvidátora spoločnosti s r.o. Včelárska paseka K.p. Senci a Apihont Slatina, pretože namiesto toho, aby likvidátor  likvidoval eseročky, likvidoval zväzový majetok. Pričinením Ing. Selčana boli s veľkou námahou čiastočne získané podklady z predchádzajúcich inventúr nehnuteľného a hnuteľného majetku, ktorý SZV vlastnil a ktorý bol pri likvidácii obidvoch eseročiek odpredaný.


     Za tieto nekompromisné kroky sa proti Ing. Selčanovi rozvírila kampaň, že je nedemokratický, netolerantný samovládca a diktátor, ktorý chce zväzu škodiť. Niektorí členovia VV SZV bojkotovali zasadnutia a tvrdili, že majetok SZV, ktorý nadobudli naši predkovia, je príťažou a je potrebné zbaviť sa ho. Ing. Selčan  však neostal úplne osamotený, o čom svedčí aj vtedy uverejnený text: „Konečne máme predsedu, ktorého si nevybral sekretariát, ktorému záleží na poriadku, riadnych kontrolách a ochrane majetku. Je samozrejmé, že funkcionári neplniaci si svoje úlohy a navrhovanými zmenami dotknutí zamestnanci, sa stavajú proti nemu.“


    Len s jeho veľkým úsilím, na základe rozsudku Okresného súdu  a po odvolaní aj Krajského súdu  v Banskej Bystrici bol SZV vrátený majetok Včelárskej stanice v Slatine aj s prenajatými 130 včelstvami s úľmi, kočovnými vozmi a ďalším majetkom. Za nevrátené včelstvá bola zaplatená úhrada. A tak sa mohlo  v jeseni 2003 konštatovať:“…tento majetok je znova v našich rukách vďaka predsedovi SZV.“


    Z toho vyplýva, že neľahká a tŕnistá cesta predsedu SZV, Ing. Júliusa Selčana, priniesla ovocie v prospech všetkých včelárov Slovenska.


     Aj po uvoľnení z funkcie zväzového predsedu neprestal byť Ing. Selčan funkcionársky aktívny, keď doteraz pracuje ako člen Kontrolnej a revíznej komisie pri SZV RZ BBSK a predseda ZO SZV vo Zvolene, je učiteľom včelárstva, asistentom veterinárneho lekára RVPS, odborníkom na aplikáciu aerosolu a prístroja VAT.  . Aktívne sa zapája do všetkých podujatí na úrovni kraja aj republiky, iniciuje a udržiava aktívne vzťahy medzinárodnej spolupráce so včelármi Srbska, Česka a Poľska. Neustále sa aktívne podieľa na iniciovaní podnetných návrhov pre rozvoj včelárstva na Slovensku, venuje podporu a pomoc aj včelárskemu dorastu. Obhospodaruje   včelstiev, sám si rozchováva matky, včelári kočovným spôsobom. Za jeho aktívnu a činorodú včelársku prácu mu bolo udelené viacero vyznamenaní a ocenení. Najvyššie zväzové včelárske vyznamenanie, Plaketa Štefana Závodníka, za rozvoj a stabilizáciu včelárstva v SR, mu bolo udelené  na výročnej členskej schôdzi vo Zvolene dňa 31.3. 2012. K udelenému vyznamenaniu mu úprimne blahoželáme.


     Dovoľ milý náš jubilant vysloviť ti v mene všetkých včelárov Slovenska úprimné poďakovanie za neľahkú odvedenú prácu na poli včelárstva, keď si sa ako prvý odhodlal preorať hlbokú brázdu revitalizácie SZV, na ktorú mohli úspešne nastúpiť tvoji následovníci.


Úprimné poďakovanie patrí aj celej tvojej rodine a predovšetkým manželke, že ti vytvárali a vytvárajú priaznivé prostredie pre tvoju ušľachtilú  včelársku prácu.


     Do ďalších aktívnych rokov včelárskeho života ti želáme predovšetkým veľa pevného zdravia, fyzických a duševných síl, veľa dobrých nápadov pri realizácii nových včelárskych trendov pri výchove svojich nástupcov a veľa úspechov a radostných chvíľ pri svojich včielkach.


 


 


 


 


                                                                                                Členská základňa SZV RZ BBSK