KURZ ASISTENTOV ŠVPS v Banskej Bystrici 26.3. až 27.3. 2011 – PROGRAM

      Názov programu: „Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na 

                                     roky 2010/2011 až 2012/2013“

 

                 Opatrenie: A.Technická pomoc včelárom a členom včelárskych združení

 

                   Kapitola: 3.Vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára

 

 

  Dátum

 

Orientačný

čas

 

 

Témy prednášok

 

Lektor

 

Počet prednášaných hodín

  26.03.

  2011

8,00-9,30

Anatómia a fyziológia včely medonosnej

 

Ing. Róbert Chlebo, PhD.

SPU Nitra

2

teória, prakt.

 

 sobota

9,45-10,30

Choroby včelieho plodu –

 klinické príznaky

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

10,30-11,15

Choroby včelieho plodu –   patolog.-anatom.zmeny

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

11,15-12,00

 

 

Choroby dospelých včiel –

klinické príznaky

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

12,00-13,00

Obedňajšia prestávka

 

 

 

13,00-13,45

Choroby dospelých včiel –

patolog.-anatom.zmeny

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

13,45-14,30

Včelárska veterinárna legislatíva, aktuálna zdravotná situácia

 

MVDr. Erika Papierniková

ŠVPS Bratislava

1

teória

 

14,45-15,30

Výkon funkcie asistenta úradného veterinárneho lekára

 

MVDr. Erika Papierniková

ŠVPS Bratislava

1

prakt.

 

15,30-17,00

Zdravotné poslanie plemenných chovov

 

Ing. Ján Kopernický, CSc.

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

2

teória, prakt.

  27.03.

  2011

8,00-9,30

Prípravky na ochranu rastlín. Intoxikácia a otravy, odhad škody.

RNDr. Tatiana Čermáková

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

2

teória

 

 

 nedeľa

9,45-10,30

Centrálny register

 

 

RNDr. Tatiana Čermáková

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

10,30-11,15

Choroby včelieho plodu – stanovenie diagnózy, odber vzoriek na laborat.vyšetrenia

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

11,15-12,00

Choroby včelieho plodu – liečba a prevencia

 

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

12,00-13,00

Obedňajšia prestávka

 

 

 

13,00-13,45

Choroby dospelých včiel –  stanovenie diagnózy, odber vzoriek na laborat.vyšetrenia

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

13,45-14,30

Choroby dospelých včiel -liečba a prevencia

 

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

14,45-15,30

Hygiena a dezinfekcia vo včelárstve

 

Ing. Ján Kopernický, CSc.

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

teória

 

15,30-17,00

Preverenie spôsobilosti absolventov z teoretických vedomostí a klinickej diagnostiky

 

Komisia lektorov

2

prakt.

 

 

 

 

 

 

LEKTORSKÁ DOKUMENTÁCIA

 

 

    26.03. 2011

Lektor

Téma

Počet hodín

Zástupca ŠVPS Bratislava

MVDr. Erika Papierniková

Výklad Zákona 39/2007 a včelárska zdravotná legislatíva.

 

1 hod.

Zástupca ŠVPS Bratislava

MVDr. Erika Papierniková

Spolupráca RVPS s asistentmi úradného veterinárneho lekára

Zdravotná situácia včelstiev  v  regióne, organizácia prehliadok  a liečenia

1 hod.

 

 

 

 

 

KURZ ASISTENTOV ŠVPS v Banskej Bystrici 26.3. až 27.3. 2011 – POZVÁNKA

Ústav Včelárstva Liptovský Hrádok

                           Gašperíkova 599, 033 80  Liptovský Hrádok, SLOVENSKO

tel. 044 5221 141, tel./ fax 044 5222 120

e-mail: vcela@imafex.sk

­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________________                                                                                                                               

                                                                                  Číslo POA: 2880/2009/118/10                      

 

Lektori vzdelávania

 

Základné organizácie Slovenského zväzu včelárov

 

KVPS a RVPS Banská Bystrica

 

 

P O Z V Á N K A

 

      Dňa 26. – 27.03.2011 organizuje CVŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok vzdelávací kurz

 

Asistenti úradných veterinárnych lekárov        

 

ktorý sa uskutoční v Strednej odbornej škole so sídlom Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.

 

       Podujatie je organizované v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava a bude financované z  Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského  včelárstva na roky 2010/2011 až  2012/2013,  Opatrenie: A.Technická pomoc včelárom a členom včelárskych združení, kapitola 3. Vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára.

       Školenie je organizované výhradne pre tých včelárov AUVL, ktorým pred jarnými prehliadkami včelstiev na rok 2011 skončila platnosť Osvedčení o dosiahnutom vzdelaní (diplomov) a tým nemajú možnosť robiť tieto prehliadky na základe poverenia príslušnej RVPS v súvislosti s hlásením počtov včelstiev do Centrálneho registra.

       Absolventi tohto školenia dostanú po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou v zmysle akreditácie MŠ SR.

       Žiadame všetkých lektorov, aby pri prezentácii predložili svoju lektorskú dokumentáciu,  t. j. tematickú náplň a jej rozsah, ktorú budú prednášať.

       Lektori školenia majú náklady za cestovné, stravu a  prípadné ubytovanie zabezpečené z finančných prostriedkov Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva. Účastníci školenia si cestovné, stravu a ubytovanie zabezpečujú na vlastné náklady.

       Školenie začína každý deň o 8,00 hod. podľa programu podujatia, ktorý je prílohou tejto pozvánky.

 

V Liptovskom Hrádku, dňa 02.03. 2011

 

                                                                                           Ing. Ján Kopernický, CSc.

                                                                                           riaditeľ Ústavu včelárstva

KURZ ASISTENTOV ŠVPS v Banskej Bystrici 26.3. až 27.3. 2011

 

CVŽV NITRA, ÚSTAV VČELÁRSTVA LIPTOVSKÝ HRÁDOK

 A  SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV, Svrčia 14, BRATISLAVA

 

organizuje

 

Školenie :  Asistenti úradných veterinárnych lekárov  ( II. STUPEŇ VZDELÁVANIA )

  Termín :  26. – 27.03. 2011

   Miesto :  Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

  Účastníci :  školenie je organizované výhradne pre tých včelárov AUVL , ktorým pred jarnými

                      prehliadkami včelstiev na rok 2011 skončila platnosť Osvedčení o dosiahnutom vzdelaní

                      (diplomov) a tým nemajú možnosť robiť tieto prehliadky na základe poverenia príslušnej

                      RVPS v súvislosti s hlásením počtov včelstiev do Centrálneho registra.

 

Program jesenných školení AUVL organizovaných Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok:

                  15. – 16.10.2011  Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

                  22. – 23.10.2011  IVVL Košice

                  12. – 13.11.2011  CVŽV Nitra, Lužianky

                  03. – 04.12.2011  SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica

                    

      Prihlášky včelárov na uvedené kurzy môžu zasielať len funkcionári ZO SZV alebo R SVS, každý za svoju ZO resp. Spolok, pre vlastnú evidenciu o preškolených členoch vo svojej organizácii v danom module. Každý funkcionár musí v prihláške svojich členov uviesť tieto identifikačné údaje každého včelára:

 

Meno, priezvisko, titul – dátum narodenia – Adresu trvalého bydliska + PSČ

 

      Prihlášky sa prijímajú len elektronicky na mailovej adrese:

 

tomas.kopernic@gmail.com

 

najneskôr štyri dni pred začiatkom plánovaného školenia, to znamená na školenie do B.Bystrice v marci 2011 je možné zasielať prihlášky do 22.03.2011 do 20,00 hod. na horeuvedenú mailovú adresu. Pre tých včelárov, ktorí majú záujem o bližšie informácie ohľadom plánovaných školení odporúčam, aby sa obrátili telefonicky na sekretariát Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok.

     

CVŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu v termíne uvedeného školenia, ktorá by vyplývala z neodkladných pracovných povinností zamestnancov Ústavu včelárstva.

 

Začiatok školení je vo všetkých termínoch po obidva dni rovnaký o  8.00 hod..

 

      Dňa: 03.03. 2011 

 

                                                                                 Mgr. Tomáš Kopernický

                                                                           projektový manažér CVŽV Nitra

                                                                          Ústav včelárstva Liptovský Hrádok