PRIHLÁŠKA do letného tábora a školy mladých včelárov 2014 – 4. ročník

                                                     P R I H L Á Š K A 

                      do Letného tábora mladých včelárov 2014 – 4. ročník 

 

Týmto prihlasujem svoje dieťa,…………………………………………………………….., nar…………………………………………………………, žiaka/žiačky……………………..ročníka,

 

 bytom(adresa)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

do  Letného tábora mladých včelárov v SOŠ Sásová- Banská Bystrica, v termíne od:

             od 4.  do  13. júla    2014       (10 dní)      (150 €)

             

Uvedený poplatok uhraďte na účet č.8736012/0200, kópiu potvrdenky priložte k prihláške.    Do variabilného symbolu (VS) napíšte dátum narodenia dieťaťa, napr.: 14101992

Meno otca……………………………………….telef.:………………………email:…………………………….

 

Meno  matky……………………………………telef.:………………………email…………………………….

 

Zdravotný stav dieťaťa (užívanie liekov, alergie, iné špecifiká, požiadavky) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Obľúbené

jedlo:…………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Termín podania prihlášok s úhradou poplatku do 15. mája 2013.

 

  otec:(podpis)…………………………………………………………………………………………………………… 

 

       matka:(podpis)………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 V…………………………………………………………….,

 

dňa……………………………………………………………                                                            

                                                                                                                                                                                            

 

Evidenčný list včelárskeho krúžku

                                   EVIDENČNÝ LIST

                              VČELÁRSKEHO KRÚŽKU

                         v šk. roku:……………………

kraj:……….okres:……….obec:……………………………………..   

 ZO SZV:………………………………………ev. číslo:……………..

Činnosť VK zahájená(mesiac, rok)…………………………….

počet členov:…………….. počet včelstiev:……………………

umiestnenie:………………………………………………………

majiteľ:………………………………………………………………….

                                      Vedúci krúžku:

Meno priezvisko titul:………………………………………………

Dátum nar.:……………………….Najv.vzdel.:……………………

Adresa:…………………………………………………………………..

Telefón:…………………………..e-mail:……………………………

Zamestnanie:…………………………………………………………..

Včel. vzdelanie:………………………………………………………..

Vedúci VK od:……………………člen SZV od:…..……………..

Funkcia v SZV:………………………………………………………….

     

     V súvislosti s uvedením svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov udeľujem*neudeľujem* SZV súhlas s ich spracovaním a to na dobu neurčitú, pre účely evidencie, zasielania časopisu Včelár, Včelařství, štatistické sledovanie, korešpondenciu a ďalšie činnosti smerujúce k rozvoju  záujmu mládeže o včelárstvo.

 

V ………………………………………………………      dňa…………………………………….

                                                                       

                                                                    …………………………………….

                                                       Podpis vedúceho VK:

Potvrdenie údajov zriaďovateľom (ZO SZV,resp. škola, CVČ,   a pod.):

……………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………..

          Evidenčný list zaslať každý rok do 30.októbra príslušného školského roka, alebo v priebehu roka po založení VK klasickou poštou alebo skenerom na adresu sekretariátu SZV v Bratislave.

 

*)- nehodiace sa prečiarknite

 

POZVÁNKU na výstavu nájdete na tejto adrese:http://www.omme.hu/portal/download/2014/programok/szfv.pdf

 
POZVÁNKA
Fejér kraj Včelári združenia
2014. 22. februára th

 
POZVÁNKA
Fejér kraj Včelári združenia
2014. 22. februára th
(Sobota) je organizovaná
XXVI.  Národná včelárska výstava
Székesfehérvár
obvyklé miesto Videoton Education Centre (Berényi u 101)
ktoré všetkým záujemcom
včelári a vystavovatelia vítaní.
Viac ako sto zahraničných a maďarských vystavovateľov, méhészbolt,
kaptárgyártó ponúka produkty od včelára.
Výstavu   osem hodín.
Slávnostné zahájenie začína v 10 hodín, a od
nepretržite vysiela na seba nadväzujú bez prestávky na obed.
Prešiel na Rok včelárstvo ocenenie na schôdzi.
Večer méhészbál informácie rendezvényt.Bővebb uzavrieť: Gyula Nagy 06-30/684-3790
Imre Selmeczi 06-20/921-9391
Joseph cestné spojenie 06-30/635-1261Bállal KOVÁCSNÉOVÉ Horváthová Kosa Irén06-20/431-1652
Akcia je zadarmo navštíviť!
 

EXKURZIA MAĎARSKO 22.2. 2014 OBSADENÉ

PRIATELIA,

autobus je naplnený, preto sa už neprihlasujte, ak by sa niekto odhlásil dáme vedieť. Ak budete chcieť vložiť zálohu, volajte najprv na:  0904 401600.

PRIATELIA,

autobus je naplnený, preto sa už neprihlasujte, ak by sa niekto odhlásil dáme vedieť. Ak budete chcieť vložiť zálohu, volajte najprv na:  0904 401600.

E X K U R Z I A Szekesfehervar 22. FEBRUÁR 2014

 Vážení priatelia,

 Vážení priatelia,

po skúsenostiach z predchádzajúcich exkurzií sme sa rozhodli stanoviť zálohu za každého prihláseného účastníka vo výške 15 €. Sumu poprosíme uhradiť čím skôr na účet č.:  4014989380/7500 (CSOB). Do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV podľa prílohy. Oznam o zaplatení zálohy s uvedením dátumu úhrady, menami účastníkov pošlite na adresu: jan.pis10@gmail.com. Plaťte len za toľko účastníkov koľko ste nahlásili, lebo sme obsadení. Ak plánujete zmenu, konzultujte to telefonicky. Predpokladané zastávky a čas odchodu: SOŠ BB 4.30 hod. , ZV 4.50 hod., H.n.H. 5.30 hod., ŽC 5.40hod., NB 5.55hod. Príchod do cieľa 8.30-9.00hod. Akceptovať budeme len tých účastníkov, ktorí zaplatia zálohu. Vstupné na výstavu je zdarma. Nakupovať je najvýhodnejšie vo forintoch, preto je najlepšie zameniť na našom území, výnimočne sa dá kúpiť aj v eurách. Ak by chcel niekto predávať, tak prenájom stánku stojí 2000 forintov, vieme vybaviť. Kto by mal problémy s ranným odchodom, dá sa v internáte SOŠ v BB vybaviť ubytovanie za dobrú cenu. Informácie na: 0904 401600.

S pozdravom, výbor SZV RZ BBSK

Číslo ZO SZV Názov ZO SZV

2 Banská Bystrica 3 B. Bystrica – Kremnička 4 Banská Štiavnica 17 Čebovce 18 Detva 19 Divín 20 Dobrá Niva 22 Dolná Strehová 24 Dolné Strháre 26 Fiľakovo 31 Halič 32 Hliník nad Hronom 33 Hnúšťa 34 Hontianske Tesáre 35 Horný Tisovník 36 Hrachovo 37 Hriňová 38 Hrušov 43 Jelšava 44 Jesenské 46 Klenovec 47 Kokava n. Rimavicou 54 Kremnica 55 Krupina 57 Lenartovce 62 Lučenec 63 Ľubietová 69 Modrý Kameň Mýtna 76 Nová Baňa 79 Očová 83 Polomka 84 Poltár 85 Poniky Huta 89 Príbelce 93 Revúca 94 Rimavská Sobota 104 Sliač 105 Slovenská Ľupča 128 Tornaľa 140 Vígľaš 146 Zvolen 148 Žiar nad Hronom https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/crvinfo.php http://www.cvzv.sk/