Seminár a aktív funkcionárov ZO SZV RZ BBSK 25.2. 2012 o 10.00 hod v BB

 

 

 

    R e g i o n á l n a   z l o ž k a      S Z V      B a n s k á   B y s t r i c a   

 

 

                                               P O Z V Á N K A

 

     Vážený pán delegát, predseda , tajomník, ZO SZV BBSK,

 

pozývame Vás na aktív a seminár: „ Nové smery vo včelárstve“

                            „Štandardy a aplikácia nových liečiv pri    liečení klieštikovitosti“

                          Dňa:  25.2. 2012      10.00 hod.

V Strednej odbornej  škole

Banská Bystrica – Sásová, Pod Bánošom 80 (autobus č.28 zo žel. Stanice).

     Počas seminára budú prerokované organizačné otázky organizovania podujatí v BBSK v roku 2012, konania výročných členských schôdzí a príprava

X. VZ  SZV.

PROGRAM: 1. Otvorenie.

                     2. Schválenie programu.

                    3. Správa o činnosti, stave včelstiev,členov, zdravotnej situácii, databáza  uznaných liečiv-súvislosti(prezentácia k liečivám na báze thymolu a kys. šťavelovej), publikácie vydané SZV.

                    4. Plán činností a podujatí na rok 2012, schválenie.

                    5. Čerpanie dotácií na rozvoj včelárstva.

                    6.Vývoj v odbyte medu, jeho kvalita.

                    7.Vzdelávanie včelárov, priebeh VČS.

                    8.Príprava X.VZ SZV na november 2012, legislatívne zmeny, stanovy.

                    9. Záujem o spoločnú objednávku cukru, sirupu.

                  10. SEMINÁR.

                  12. Diskusia, rôzne, uznesenie, záver.

Pozvaní sú zástupcovia firmy vyrábajúcej liečivá na báze thymolu,

pán predseda Gál, a zástupca BBSK. Účastníci obdržia výukové DVD.

Počas programu bude pre prihlásených účastníkov podaný obed.

     Predpokladaný čas ukončenia 15.00 hod.

 

PS: Svoju záväznú účasť nahláste do 15.2.2012, kvôli zaisteniu obedov a DVD. Pokiaľ sa do tohto termínu nenahlásite, nebude Vám poskytnutý obed.

 Vaša účasť je žiadúca.

 PS:  Mgr.Ján Píš má nové telefónne číslo, prosím zmeniť si ho v zozname

                                         0904  401600

 

 

 

 

Návratka

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

               Meno, Priezvisko………………………………………………………….. zúčastním sa aktívu  so seminárom

 

Podčiarknuť:       ÁNO      NIE   

 

zaslať na: jan.pis10@gmail.com

 

 

 

V Banskej Bystrici,  7.2.  2012.                                                      Výbor SZV RZ BBSK