Zhromaždenie delegátov SZV RZ BBSK, 30.6. 2012 0 9.00 hod. v BB

P O Z V Á N K A Vážení delegáti VZ SZV RZ BBSK, pozývame Vás na zhromaždenie delegátov SZV RZ BBSK, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2012(sobota), o 9.00 hod. v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 Program: 1. Otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie. 3. Hodnotiaca správa za uplynulé obdobie, vyhodnotenie výročných ČS a program činnosti regiónu na obdobie po 10. VZ SZV. 4.

P O Z V Á N K A Vážení delegáti VZ SZV RZ BBSK, pozývame Vás na zhromaždenie delegátov SZV RZ BBSK, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2012(sobota), o 9.00 hod. v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 Program: 1. Otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie. 3. Hodnotiaca správa za uplynulé obdobie, vyhodnotenie výročných ČS a program činnosti regiónu na obdobie po 10. VZ SZV. 4. Správa o hospodárení za obdobie od 9. VZ SZV, návrh rozpočtu na rok 2012. 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie RZ SZV. 6. Diskusia. 7. Voľby predsedu a členov výboru RZ a kontrolnej, revíznej komisie RZ (voľba zástupcov regiónu do VV SZV a ÚK RK SZV). 8. Schválenie návrhu kandidátov na predsedu, dvoch podpredsedov a predsedu KRK SZV. 9. Návrhy na zmenu Stanov SZV. 10. Návrhy na naloženie so zväzovým majetkom po 10. VZ SZV. 11. Návrh na uznesenie. 12. Záver. Počas programu bude podaný obed a delegáti dostanú stropné krmítka na otestovanie a odborné posúdenie. Preto prosíme delegátov nahlásiť záväznú účasť do 23.6.2012 na adresu: jan.pis10@gmail.com, alebo 0904 401600. Cestovanie zo železničnej stanice autobusom MHD č. 28, z mesta č. 26.

                                                                                             Výbor SZV RZ BBSK