Evidenčný list včelárskeho krúžku

                                   EVIDENČNÝ LIST

                              VČELÁRSKEHO KRÚŽKU

                         v šk. roku:……………………

kraj:……….okres:……….obec:……………………………………..   

 ZO SZV:………………………………………ev. číslo:……………..

Činnosť VK zahájená(mesiac, rok)…………………………….

počet členov:…………….. počet včelstiev:……………………

umiestnenie:………………………………………………………

majiteľ:………………………………………………………………….

                                      Vedúci krúžku:

Meno priezvisko titul:………………………………………………

Dátum nar.:……………………….Najv.vzdel.:……………………

Adresa:…………………………………………………………………..

Telefón:…………………………..e-mail:……………………………

Zamestnanie:…………………………………………………………..

Včel. vzdelanie:………………………………………………………..

Vedúci VK od:……………………člen SZV od:…..……………..

Funkcia v SZV:………………………………………………………….

     

     V súvislosti s uvedením svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov udeľujem*neudeľujem* SZV súhlas s ich spracovaním a to na dobu neurčitú, pre účely evidencie, zasielania časopisu Včelár, Včelařství, štatistické sledovanie, korešpondenciu a ďalšie činnosti smerujúce k rozvoju  záujmu mládeže o včelárstvo.

 

V ………………………………………………………      dňa…………………………………….

                                                                       

                                                                    …………………………………….

                                                       Podpis vedúceho VK:

Potvrdenie údajov zriaďovateľom (ZO SZV,resp. škola, CVČ,   a pod.):

……………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………..

          Evidenčný list zaslať každý rok do 30.októbra príslušného školského roka, alebo v priebehu roka po založení VK klasickou poštou alebo skenerom na adresu sekretariátu SZV v Bratislave.

 

*)- nehodiace sa prečiarknite