PRIHLÁŠKA do letného tábora a školy mladých včelárov 2014 – 4. ročník

                                                     P R I H L Á Š K A 

                      do Letného tábora mladých včelárov 2014 – 4. ročník 

 

Týmto prihlasujem svoje dieťa,…………………………………………………………….., nar…………………………………………………………, žiaka/žiačky……………………..ročníka,

 

 bytom(adresa)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

do  Letného tábora mladých včelárov v SOŠ Sásová- Banská Bystrica, v termíne od:

             od 4.  do  13. júla    2014       (10 dní)      (150 €)

             

Uvedený poplatok uhraďte na účet č.8736012/0200, kópiu potvrdenky priložte k prihláške.    Do variabilného symbolu (VS) napíšte dátum narodenia dieťaťa, napr.: 14101992

Meno otca……………………………………….telef.:………………………email:…………………………….

 

Meno  matky……………………………………telef.:………………………email…………………………….

 

Zdravotný stav dieťaťa (užívanie liekov, alergie, iné špecifiká, požiadavky) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Obľúbené

jedlo:…………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Termín podania prihlášok s úhradou poplatku do 15. mája 2013.

 

  otec:(podpis)…………………………………………………………………………………………………………… 

 

       matka:(podpis)………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 V…………………………………………………………….,

 

dňa……………………………………………………………