Z krajskej konferencie SZV RZ BBSK, konaného 26.6. 2015

Vážení hostia, vážený pán predseda ZSV a SZV, milé dámy, vážení páni,
dovoľte, aby som vás v mene výboru SZV RZ BBSK, čo najsrdečnejšie privítal na dnešnom aktíve delegátov a funkcionárov ZO SZV BBSK.
Počet včelárov a včelstiev v našom kraji sa podarilo v ostatných rokoch nielen stabilizovať, ale aj zvýšiť na tento stav:
Kraj: (RVPS) Počet včelstiev: Počet včelárov
2013 k 30.9.2014 2013 k 30.9.2014
BB 6 698 7435 546 571
LC 6 297 6791 273 291
RS 9 428 11306 508 565

Vážení hostia, vážený pán predseda ZSV a SZV, milé dámy, vážení páni,
dovoľte, aby som vás v mene výboru SZV RZ BBSK, čo najsrdečnejšie privítal na dnešnom aktíve delegátov a funkcionárov ZO SZV BBSK.
Počet včelárov a včelstiev v našom kraji sa podarilo v ostatných rokoch nielen stabilizovať, ale aj zvýšiť na tento stav:
Kraj: (RVPS) Počet včelstiev: Počet včelárov
2013 k 30.9.2014 2013 k 30.9.2014
BB 6 698 7435 546 571
LC 6 297 6791 273 291
RS 9 428 11306 508 565
VK 6 343 7696 220 280
ZV 8 449 10593 541 650
ZH 5 518 7359 422 587
42 733 51180 2 510 2944

Stretávame sa po ukončení výročných ČS, ktoré prebehli takmer vo všetkých organizáciách, no nemáme k tomu patričnú dokumentáciu, viď tabuľka:
Konanie VČS 2014, zaslanie materiálov
ZO SZV:
1.Banská Bystrica ÁNO
—————————————————————————————————————–
2.BB-Kremnička ÁNO, na S-SZV neposlali
—————————————————————————————————————–
3.Banská Štiavnica ÁNO
—————————————————————————————————————–
4.Brezno ÁNO
—————————————————————————————————————–
5.Čebovce ÁNO
—————————————————————————————————————–
6.Dačov Lom ZO zrušená
—————————————————————————————————————–
7. Detva ÁNO
—————————————————————————————————————–
8. Divín ÁNO
—————————————————————————————————————–
9.Dobrá Niva ÁNO
—————————————————————————————————————–
10.Dolná Strehová ZO zrušená
—————————————————————————————————————–
11.Dolné Plachtince ZO zrušená
—————————————————————————————————————–
12.Dolné Strháre ÁNO
—————————————————————————————————————–
13. Fiľakovo ÁNO
—————————————————————————————————————–
14.Halič ÁNO
—————————————————————————————————————–
15.Hliník nad Hronom ÁNO
—————————————————————————————————————–
16.Hnúšťa ÁNO
—————————————————————————————————————–
17.Hontianske Tesáre
—————————————————————————————————————–
18.Horný Tisovník ZO zrušená
—————————————————————————————————————–
19.Hrachovo ÁNO
—————————————————————————————————————–
20.Hriňová ÁNO
—————————————————————————————————————–
21.Hrušov ÁNO
—————————————————————————————————————–
22.Jelšava ÁNO
—————————————————————————————————————–
23.Jesenské ÁNO
—————————————————————————————————————–
24.Klenovec ÁNO
25.Príbelce ÁNO

—————————————————————————————————————–
26.Kremnica ÁNO
—————————————————————————————————————–
27.Krupina
—————————————————————————————————————–
28.Lenartovce ÁNO
—————————————————————————————————————–
29.Lučenec ÁNO
—————————————————————————————————————–
30.Ľubietová
—————————————————————————————————————–
31.Modrý Kameň ÁNO, na S-SZV neposlali
—————————————————————————————————————–
33.Mýtna ÁNO
—————————————————————————————————————–
34.Nová Baňa ÁNO
—————————————————————————————————————–
35.Očová ÁNO
—————————————————————————————————————–
36.Polomka ÁNO
—————————————————————————————————————–
37.Poltár ÁNO
—————————————————————————————————————–
38.Poniky Huta ÁNO
—————————————————————————————————————–
39.Revúca ÁNO
—————————————————————————————————————–
40.Rimavská Sobota ÁNO
—————————————————————————————————————–
41.Sliač ÁNO
—————————————————————————————————————–
42.Slovenská Ľupča ÁNO
—————————————————————————————————————–
43.Tornaľa ÁNO, na S-SZV neposlali
—————————————————————————————————————–
44.Vígľaš ÁNO
—————————————————————————————————————–
45.Vinica ÁNO
—————————————————————————————————————–
46.Zvolen ÁNO
—————————————————————————————————————–
47.Žiar nad Hronom ÁNO

– 4 ZO = 43 ZO BBSK

Program VČS za rok 2014 sa konal v duchu usmernenia VV SZV, venoval sa predovšetkým zdravotnej problematike, nákupu a distribúcii liečiv, vzdelávaniu včelárov, ekonomickému hodnoteniu výnosov, stabilizácie a rozvoju včelárstva formou dotačnej politiky, čerpanie prostriedkov, žiadostiam, inventarizácii, vekovému priemeru členskej základne a pod. Za zmienku stoja tieto pripomienky a závery VČS:
-rok to bol čo sa týka znáškových pomerov priemerný, agát v roku 2014 po miernej zime a rýchlom nástupe vysokých teplôt v marci zakvitol pomerne skoro. Niekde už koncom prvej dekády mája. Včelstvá pre nepriaznivé počasie v apríli mali krátky čas v jarnom rozvoji na to, aby sa dostali do dobrej znáškovej sily. V roku 2014 bola agátová znáška podpriemerná.
– pozitívne boli hodnotené exkurzno vzdelávacie podujatia akými boli v minulom roku: : výstava APINELL v Piacenze Taliansko, v apríli bol 8. ročník Výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov v Trenčíne, v Banskej Bystrici sa konala 5. prezentačno – predajná výstava včelárstva a včelích produktov Med a včelárstvo v priestoroch Pamätníka SNP, 9. augusta bola oslava 145. výročia založenia a 95. výročia obnovenia včelárskej organizácie na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci, v septembri bola VI. Celonárodná včelárska výstava v Banskej Bystrici, kde sme si vypočuli zaujímavé prednášky a prezreli bohatú ponuku včelárskych pomôcok, ktoré sme si mohli objednať alebo zakúpiť, 29. septembra sme usporiadali exkurziu do Ostravy na XIX. Konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov spojenú s medzinárodnou včelárskou výstavou, na ktorej sa zúčastnilo 50 členov, kongres a výstava Apislávie v Turecku, exkurzno vzdelávací zájazd na včelársku výstavu v Szekesféhervári v MR. Na poplatok zahraničných podujatí sme našim členom prispievali čiastkou
50 € na člena.
– požiadavka zapracovať do Národného programu aj možnosť čerpania prostriedkov za obstaranie nákupu materiálu s DPH v prípade, že si včelár svojpomocne realizuje a lacnejšie vyrobí nepostrádateľné včelárske zariadenia a pomôcky.
– sprehľadniť čerpanie finančných prostriedkov zo Združenia „Slovenská včela“ podľa
Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z., s konkrétnym uvedením občianskych združení a konkrétnych členov (včelárov), aby bolo transparentné a porovnateľné
s ostatnými organizáciami a vypracovať správu o hospodárení
za predchádzajúce obdobia od jej založenia po jednotlivých rokoch,
– spolupracovať a vymieňať informácie so susednými včelárskymi organizáciami,
– ďalšou negatívnou stránkou je ťaženie drevín, z ktorých včely berú peľ a nektár.
– v našej lokalite už pomaly nebude dostatok agátu, liesok, divých čerešní. Drevo sa neťaží len na kúrenie ale najnovšie na každom kroku stretávame firmy, ktoré spracúvajú drevo na drevotriesku, aj teraz v zimnom období v okolí včelníc a nielen, že ničia peľodajné rastliny ale rušia hlukom strojov aj včely zo zimného spánku. Keď som stretol SHR a pýtal som sa ho, prečo likviduje celé porasty liesok, šípov a i. odpovedal mi, že musí, lebo by nedostal dotácie na pôdu. A toto vidíme veľmi nepremyslené zo strany zákonov a mali by to kompetentní riešiť.
– ďalší problém pri kočovaní je doprava včelstiev za znáškou po cestných komunikáciách.
– Zákon, ktorý bol prijatý pre farmárov na presun poľnohospodárskej techniky vôbec nekomunikuje s potrebami včelárov napr. zakazuje vstup na cestu I. triedy,
– Zakazuje jazdu v nočných hodinách a za slabej viditeľnosti. Sami vidíte, že tieto nezmysly sa nemôžu premietnuť do praxe včelára. Ako vidíte, pri tvorbe tohto zákona sa naši včelársky zákonodarcovia nezúčastnili.
– problémy s čerpaním podpory pre začínajúcich včelárov, registrácia, nejasné pravidlá, meniace sa za pochodu v platnosti už daných podmienok, neskorá dodávka úľových zostáv, včelstiev, čo sa odzrkadlilo na ich sile, dochádzalo k tichej výmene matiek a pod.,
– pozitívne hodnotíme podpornú účasť starostov a primátorov obcí a miest,
– niektoré ČS požadujú znížiť narastanie byrokracie, ktorá sa stáva pre organizácie likvidačnou, administratíva je z roka na rok komplikovanejšia, nie sú stanovené presné podmienky, menia sa každý rok a na poslednú chvíľu, v niektorých organizáciách nevedia zohnať ľudí do funkcií,
– žiadajú SZV zaradiť tradičné podujatie Hradné medovanie v Modrom Kameni do kalendára národných včelárskych podujatí,
– platenie členského a znižovanie dotácií na opeľovaciu činnosť, že členské sa platí rok dopredu, ak má včelár viac včelstiev v registri musí doplácať ZO členské, ale keď mu včelstvá uhynú, nikto mu členské nevráti,
– odovzdávanie medu na Agrokomplex do súťaže je veľmi skoré pre kvalitné medovicové medy, ktoré bývajú obyčajne koncom leta,
– prístup MPRV je nekorektný čo sa týka podpory opeľovacej činnosti,
– dotazovanie a nespokojnosť s distribúciou liečiv pre ZO cez príručné sklady veterinárov podľa usmernenia SVPS 821/2015,
– zrealizovať školenia funkcionárov ZO na vedenie účtovníctva, stanoviť pravidlá a zjednotiť odmeňovanie funkcionárov, daňové odvody, priebeh kontrol v ZO,
– zmeny v podmienkach na čerpanie dotácií a iných predpisoch realizovať tak, aby tieto neboli menené počas ich vykonávacieho obdobia a predchádzať tým zbytočnému chaosu a zmätkom,
– kriticky sa vyjadrovali aj k tomu, že niektorí včelári si do žiadosti naplánujú nákup prostriedkov a potom na to zabudnú a nerealizujú ho,
– kriticky sa vyjadrovali k predaju medu z dvora, predaj pod 3 €, žiadajú stanoviť minimálne ceny slov. medov,
– nedostatky v tlačení a chybovosti členských preukazov,
– vysoký vekový priemer členov a nedostatok motivačných pák získavania mladých včelárov,
– nespokojnosť a pomalá likvidácia ZO pre nízke dotácie za opeľovaciu činnosť, vysoké členské a odvody pre SZV,
– uplynulý rok v niektorých organizáciách hodnotili ako najhorší za ostatné obdobie, čo sa týka znášky pre nepriazeň počasia a úhynu včelstiev, veterných smrští, poškodení medveďmi a pod.,
– konštatovalo sa, že nám nekontrolovane pribúda neregistrovaných včelárov, problémy s ich kontrolou,
– nespokojnosť s tým, že po všetkých odvodoch zostane včelárovi na jedno včelstvo len 1 €, podľa tých pekných rečí o pomoci včelárom je to smiešna čiastka,
– konštatovali skvalitnenie úrovne časopisu Včelár pri dodržaní dlhodobo primerane nízkej ceny, zvýšenie počtu odberateľov, pozitívne hodnotíme, že napr. v BŠ ZO prispieva odberateľom 4 € na predplatné časopisu,
– členovia sa dožadujú konania vzdelávacích podujatí formou prednášok počas včelárskych nedieľ, ktoré sa stali vo väčšine ZO tradíciou a sú pravidelnou súčasťou kalendára ich podujatí, za týmto účelom si schvaľujú členské od 5 do 20 € na člena, čo hodnotíme ako pozitívny krok,
– vytýčenie úloh v spolupráci s RVPS pri dodržiavaní opatrení na ochranu včelstiev pri ošetrovaní kvitnúcich poľnohospodárskych plodín,
– prikláňajú sa informovať členskú základňu elektronickou formou, čo je veľmi prospešný a pozitívny krok,
zaoberali sa aj rozrastajúcou sa krádežou včelstiev a majetku včelárov,
– často opakujúcou sa témou boli začínajúci včelári a ich podpora.

Plnenie plánu činnosti RZ SZV v roku 2014:
V globále môžeme konštatovať, že sa nám podarilo plniť takmer všetky vytýčené úlohy, ktoré sa odvíjali od potrieb a požiadaviek ZO a ktoré sme sa snažili realizovať aj cez žiadosť na podporný rok 2014-15. Uskutočnili sme tri prednášky a exkurzno vzdelávaciu akciu na včelárskej výstave v Székesféhervári v MR a na výstave v Ostrave, poskytli sme ZO špeciálne klietky s feromónmi na pridávanie matiek, chrániče na materské bunky, ktoré sme mali v ZO možnosť otestovať. Úzko sme spolupracovali so zástupcami NR SR, BBSK a pracovníkmi MV pri príprave a zmenách v legislatíve, týkajúcej sa činnosti včelárov a ich organizácií, zriadenie podvýboru pre včelárstvo pri NR SR ako poradného orgánu. Informácie o podujatiach sme členom poskytovali cez Web stránku RZ BBSK.
Čo sa nám nepodarilo zabezpečiť, bolo naplánované školenie hospodárov a pokladníkov ZO, čo súvisí aj s pretrvávaním nejasností okolo výkladu smernice o hospodárení a neustále sa meniacich predpisoch. Už máme aj vybratého školiteľa, praktického ekonóma z nášho kraja, no chýba nám vypracovanie jednotnej línie resp. prezentácie pre tento účel. Samozrejme myslíme na to a bude to úloha pre budúce obdobie. Taktiež sme nezrealizovali kurz chovu včelích matiek pre zaneprázdnenosť školiteľa p. ing. Kopernického, táto úloha sa prenáša do budúceho roku. V budúcom roku nás čaká rok volebný, preto nuž teraz uvažujme a pripravujme sa v ZO na dobré zvládnutie týchto úloh.
V závere správy vám chcem poželať úspešný včelársky rok, veľa síl a elánu pri práci so včielkami.

V Banskej Bystrici, 26.6. 2015 Výbor SZV RZ BBSK

Plán hlavných úloh pre rok 2015:

Uskutočniť štyri prednášky pre funkcionárov a delegátov ZO SZV BBSK.
Uskutočniť školenie hospodárov a funkcionárov ZO SZV.
Zrealizovať exkurziu na výstavu do Székesfeherváru, resp. Srbska, na farmu J. Kolomého.
Uskutočniť kurz chovu včelích matiek.
Koordinovať prípravu a realizáciu kurzu AUVL.
Podieľať sa na príprave a realizácii Celonárodnej včelárskej výstavy v Banskej Bystrici.
Iniciovať pracovné stretnutie s poslancami NR SR za účelom presadenia sa v poradných orgánoch ministra poľnohospodárstva, resp. výboru NR pre poľnohospodárstvo.
Podieľať sa aktívne pri prezentácii kraja a Slovenska pri usporiadaní medzinárodného stretnutia včelárskej mládeže IMYB 2015.
Poskytovať odbornú a poradenskú činnosť pre ZO SZV BBSK a jej členov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
18. 12. 2015 – prednáška Právne predpisy súvisiac so včelárstvom
27.2. 2016 – prednáška Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie
5. 3. 2016 – prednáška Technológia včelárenia
30.7. 2016 – prednáška Ekonomicky orientovaný chov včiel
21.5. 2016 – kurz Chov včelích matiek

Uznesenie z aktívu delegátov a funkcionárov SZV RZ BBSK

Zhromaždenie delegátov a funkcionárov

I. Berie na vedomie :
a) Správu výboru RZ SZV BBSK o vyhodnotení VČS 2015, činnosti RZ a plnení hlavných úloh za rok 2014
b) Správu KRK RZ SZV.
II. Schvaľuje:
a) Plán hlavných úloh na rok 2015.
b) Návrh rozpočtu na rok 2015.
c) Mandátovú komisiu v zložení:Jozef Pač, Ľubomír Krátky, Ing. Teodor Kolodej
d) Návrhovú komisiu v zložení:Ing. Stanislav Mlynarčík, Juraj Vajda,
Ing.Blažej Zubáč
e) Overovateľov zápisnice: Miroslav Snopko, Ing Dušan Holík.
III. Ukladá:
a) Uskutočniť tri prednášky pre delegátov a funkcionárov ZO SZV BBSK.
b) Uskutočniť exkurziu na výstavu do Szekesféhérvaru, resp. Srbska.
c) Uskutočniť exkurziu na farmu J. Kolomého v auguste 2015
d) Uskutočniť školenie hospodárov a funkcionárov ZO SZV BBSK.