Regionálna konferencia SZV RZ BBSK, 24.6. 2016 o 15.30 hod. v SOŠ BB

Vážení delegáti XI. VZ SZV,

pozývame vás na regionálnu konferenciu RZ BBSK, ktorá sa uskutoční
dňa 24.6. 2016 o 15.30 hod. v jedálni SOŠ včelárskej v Banskej Bystrici, Pod Bánošom 80.

Programom:
1.(od 15.30 do 16.00 hod. prezentácia) Otvorenie
2.Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3.Hodnotiaca správa za uplynulé obdobie a program činnosti v regióne
na roky 2016-2020
4.Správa o hospodárení za obdobie od roku 2012
5.Správa kontrolnej a revíznej komisie

Vážení delegáti XI. VZ SZV,

pozývame vás na regionálnu konferenciu RZ BBSK, ktorá sa uskutoční
dňa 24.6. 2016 o 15.30 hod. v jedálni SOŠ včelárskej v Banskej Bystrici, Pod Bánošom 80.

Programom:
1.(od 15.30 do 16.00 hod. prezentácia) Otvorenie
2.Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3.Hodnotiaca správa za uplynulé obdobie a program činnosti v regióne
na roky 2016-2020
4.Správa o hospodárení za obdobie od roku 2012
5.Správa kontrolnej a revíznej komisie
6.Vyhodnotenie uznesení z výročných členských schôdzí ZO SZV, predložené návrhy na zmenu Stanov SZV a prípadné návrhy diskusných príspevkov na Valné zhromaždenie SZV
7.Schválenie programu činnosti v regióne na roky 2016-2020
8.Schválenie členov jednotlivých komisií z regiónu pre prípravu XI. VZ SZV*
9. Diskusia (Prerokovanie návrhu na stanovenie limitov v novom nariadení vlády o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi)
10.Voľby predsedu regionálneho výboru, Regionálneho predsedu kontrolnej a revíznej skupiny a členov Regionálneho výboru a Kontrolnej a revíznej skupiny
10.Schválenie uznesenia z regionálnej konferencie
11.Záver
Počas programu sa uskutoční metodická prednáška s prezentáciou k aplikácii organických kyselín pri liečení včelstiev s predvedením aplikátora ako aj podložky na diagnostiku napadnutia, ktoré potom dostane každý prítomný delegát.
Počas konania rokovania bude podané občerstvenie, preto prosíme záväzné nahlásenie vašej účasti do 15.6. 2016 do 12.00 hod.(jan.pis10@gmail.com, 0904 401600)

Tešíme sa na vašu aktívnu účasť,
Regionálny výbor SZV BBSK

*Prosíme návrhy členov SZV do nasledovných pracovných komisií za RZ BBSK:
1. Komisia pre úpravu Stanov SZV
2. Komisia pre úpravu Volebného poriadku SZV
3. Komisia pre úpravu Rokovacieho poriadku SZV
4. Komisia pre úpravu Organizačného poriadku SZV
5. Komisia pre úpravu Svojpomocného fondu SZV
6. Komisia pre úpravu Smernice pre činnosť ÚKRK SZV, Regionálnych revíznych komisií a Revíznych komisií ZO SZV
7. Komisia pre prípravu Etického kódexu člena SZV
8. Komisia pre prípravu Smernice o hospodárení SZV